هزینه

هزینه، بهای تمام شده کالا و خدماتی است که به منظور کسب درآمد به فروش رسیده یا انجام شده است، مخارجی است که برای کسب درآمد، پرداخت یا واقع شده است . از طریق بهای تمام شده دارایی ها یا خدماتی که در یک دوره مالی به مصرف می رسد و یا مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه اندازه...

ترازنامه

گزارشی که در فواصل معین برای نشان دادن وضعیت دارایی،بدهی و سرمایه یک موسسه بر اساس قواعد حسابداری تهیه می گردد، ترازنامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی گفته می شود. هدف از تهیه ترازنامه ارائه تصویری ثابت، کم و بیش شبیه یک عکس، از چگونگی وضعیت مالی یک شرکت تجاری (سهامی خاص،...

درآمد (نقدی و غیر نقدی)

درآمد در واقع افزایش در سرمایه می باشد که، از فروش کالا یا خدمت به مشتریان حاصل شده باشد.موسسات خدماتی بر حسب نوع کسب و کار از فعالیتهای گوناگونی نظیر : تعمیرات حمل کالا و مسافر چاپ و…. درآمد کسب می کنند. به عبارت دیگر این شرکت های تجاری، خدمات خود را به مشتریان...

سرمایه

حق مالی صاحب یا صاحبان سرمایه یک موسسه نسبت به دارایی های آن سرمآیه نامیده می شود،در هر زمان از کسر کردن بدهیهای یک موسسه از کل دارایی های آن بدست می آید. در شرکت های سهامی به جای اصطلاح سرمآیه از اصطلاح حق مالی صاحبان سهام استفاده می شود. برخی از مولفان حسابداری، در...

تصفیه شرکت

خاتمه حیاتی شرکت های تجارتی ممکن است ورشکستگی باشد یا انحلال،  در واقع تصفیه شرکت عبارت است از جمع آوری دارایی شرکت ، انجام تعهدات، تقسیم آن بین افراد ذینفع. به بیان ساده تر ،خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات ،وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت بین شرکا است. مدیر...

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکت نسبی، جزو شرکت های شخص  , محسوب می شود،زیرا هریک از شرکا،به نسبت سرمایه خود در شرکت،ضامن پرداخت قروض شرکت می باشند ، اگر سرمایه شرکت جوابگوی بدهیهای آن نباشد، طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را نیز دارند. یکی از...