چرخه کیفیت

چرخه کیفیت در واحد تولیدی در یک واحد تولیدی مبحث چرخه کیفیت فقط منحصر به واحد QC نمی باشد بلکه بقیه واحد های سازمان نیر در این مورد درگیر می باشند; به این صورت که واحد تولیدی با استفاد ه از روش های مختلف مبادرت به پیش بینی نیاز مخاطب می کند;  واحد تحقیق و توسعه طرح...

بهای بودجه

بهای بودجه در این مقاله، طبقه بندی بر اساس زمان وقوع را بررسی نموده و مفاهیمی همچون بهای بودجه شده را فرا می‌گیریم. طبقه بندی براساس زمان وقوع بر اساس زمان وقوع بها انواع بها را میتوانیم به سه دسته کلی طبقه بندی کنیم: بهای تاریخی بهایی که از زمان وقوع آن گذشته باشد...

بهای دوایر خدماتی و تولیدی

مقدمه بهای دوایر خدماتی و تولیدی در این مقاله، دو طبقه بندی دیگر را بررسی کرده و در این دو طبقه بندی، مفاهیمی همچون بهای دوایر خدماتی و تولیدی را یاد می‌گیریم. طبقه بندی بها براساس حوزه‌ی کارکردی (عملکرد) در این نوع از طبقه بندی اقلام بها را براساس حوزه‌ی فعالیتی که...

بهای محصول و بهای دوره

مقدمه در این مقاله، در مورد بهای محصول و بهای دوره صحبت می‌کنیم. در صورتی که موضوع بهایابی پیرامون محصولات تولیدی باشد، می‌توان اقلام بها را براساس نوع ارتباطی که با بهای محصول تولیدی دارند در دو دسته‌ی زیر طبقه بندی کرد: بهای محصول بهای دوره حال به توضیح هرکدام...

بهای ثابت و متغیر

در این مقاله، در مورد انواع بها در طبقه بندی واکنش نسبت به تغییر حجم فعالیت صحبت می‌کنیم و مباحث مهمی از جمله بهای ثابت و متغیر را یاد میگیریم. یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریتی، درک چگونگی رفتار بها و ارتباط آن با تغییرات حجم فعالیت در یک شرکت می باشد. این مسئله...