سیستم های لجستیک


مدیریت تأمین و پیمانکاری

سیستم انبار و حسابداری انبار

فروش

  مدیریت تأمین کالاهای مورد نیاز سازمان و اجرای طرح بودجه‌‌‌‌‌‌بندی جهت خرید به موقع و به‌‌‌‌‌‌صرفه یا تأمین از سمت پیمانکاران، نیازمند در اختیار داشتن سیستمی جامع و داینامیک است تا بر اساس آن بتوان سیاست‌های خرید متنوع را در سطح سازمان جاری نمایند و فرآیندهای بررسی درخواست‌های ثبت شده را  عملیاتی نمایند.

پاسخ به نیازهایی چون: ثبت و ضبط صحیح درخواست‌‌‌‌‌‌های خرید، مانده درخواست‌‌‌‌‌‌ها، مشاهده فرایند بررسی آنها، مانده تعدادی قراردادهای پیمانکاری یا خرید، مبالغ پرداختی در قراردادهای پیمانکاری یا خرید، امتیازدهی پیمانکاران و تأمین کنندگان، آگاهی از نوسانات قیمت و … از ارکان اصلی یک سیستم مناسب تأمین می‌‌‌‌‌‌باشد که منجر به تسهیل مدیریت فرایند تأمین و لجستیک می‌‌‌‌‌‌گردد.