سیستم های تولید


اطلاعات مهندسی ساخت
سفارش‌گذاری تولید
ثبت عملکرد تولید

ثبت و نگهداری اطلاعات Bom، روش ساخت یا اطلاعات مهندسی دیگر در یک سازمان تولیدی از پایه‌های اصلی عملیات کنترل تولید و توسعه محصول می‌باشد که حفظ و نگهداری و به