قدرت گفتار و کلام در زندگی

قدرت گفتار و کلام در زندگی

قدرت گفتار و کلام در زندگی : قدرت کلام ما  باعث می شود که فردی از زندگی ناامید شود و یا برعکس قدرت کلام می تواند یک شخص را به زندگی امیدوار کند و او را به سمت اهداف خود هدایت کند. در طول زندگی تان ممکن است با قدرت کلام تان باعث ساخته شدن یک زندگی و یا نابود شدن امیدها...