قدرت گفتار و کلام در زندگی

قدرت گفتار و کلام در زندگی قدرت کلام ما  باعث می‌شود که فردی از زندگی ناامید شود. یا برعکس قدرت کلام می‌تواند یک شخص را به زندگی امیدوار کند و او را به سمت اهداف خود هدایت کند. در طول زندگی‌تان ممکن است با قدرت کلام‌تان باعث ساخته شدن یک زندگی و یا نابود شدن امیدها و...