کمک هزینه ازدواج

پرداخت کمک هزینه ازدواج در لایحه قانونی بیمه تامین اجتماعی مصوب 1331 پیش بینی شده بود،مواد 56،57 و 58 این قانون،به بیان مشمولین ،شرایط استحقاق و میزان کمک هزینه می پردازد. ماده 56 و 57 قانون بیمه تامین اجتماعی کمک هزینه ازدواج به کلیه کارگرانی که ازدواج می کردند اعم...

کارهای زیان اور برای نوجوانان

کارهای زیان اور برای نوجوانان آیین نامه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون کنفواسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1381/04/15 هیئت وزیران، کارهای زیان اور برای نوجوانان را به طور کامل شرح داده است و در ادامه به آن...

شرایط کار نوجوانان

شرایط کار نوجوانان در قانون کار ایران ، برای شرایط کار نوجوانان ، قوانینی تعریف شده است که ; برای سلامت روحی ; جسمی کارگر نوجوان ضروری می باشد ،  کارفرما;  مکلف به رعایت این قوانین و ایجاد شرایط مناسب برای کار نوجوان می باشد ; در ادامه به شرح این قوانین خواهیم پرداخت...

اضافه کاری در قانون کار

اضافه کاری در قانون کار برای اضافه کاری کارگران سه ماده قانون تعریف شده است;  که شرایط ; ارجاع آن ; شرایط آن در مشاغل سخت و زیان اور و… در آن دیده شده است ;  در ادامه به تفسیر قوانین در اینباره خواهیم پرداخت : شرایط ارجاع آن طبق ماده 59 قانون کار ;  در شرایط...

کار روز، شب ،مختلط

کار روز، شب ،مختلط کار روز، شب ،مختلط می باشد و تکالیف کارگران در این شرایط کاری ; تکالیف کارفرما ;  نحوه پرداخت حقوق و دستمزد در قانون کار ایران مشخص شده است ;  ماده 53 قانون کار  به طور کامل به شرح کار روز، شب ،مختلط می پردازد. تعاریف کار روز، شب ،مختلط کار روز طبق...

کار نوبتی

کار نوبتی در قانون کار ایران تعریف جامع و کاملی از کار نوبتی  شده است ;  چندین ماده قانون به شرح کار نوبتی پرداخته است ; که هر کدام دستمزد متفاوتی دارند ; در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت . کار نوبتی چیست طبق ماده 55 قانون کار ;  کارنوبتی عبارت است;  از کاری که در طول...