کنترل تولید : پارامتر Availability

شاخص سطح دسترسی : پارامتر Availability در ادامه مبحث بررسی پارامترهای دخیل در شاخص OEE که مدیریت تولید جهت کنترل تولید واحد خود از آن استفاده می کند; در این مقاله به چالش های بکارگیری پارامتر شاخص سطح دسترسی یا همان Availability می پردازیم. از آنجا که عامل زمان یکی از...

اطلاعات مهندسی

اطلاعات مهندسی اطلاعات مهندسی یا اطلاعات مهندسی ساخت ; شامل مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز جهت تولید یک محصول می باشد، گستردگی این اطلاعات و ادبیات مورد استفاده در آن رابطه مستقیم به صنعت و نوع تولید سازمان ها دارد. اطلاعاتی مانند : BOM OPC FPC فرمول ساخت نقشه ساخت...

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی در شرکت تضامنی سرمایه شرکت; از نظر اعتبار آن نزد اشخاص ثالث ; نقش مهمی ندارد بلکه;  شخصیت خود شرکا و اعتبار آنان از نظر اقتصادی است که معرف شرکت است ;  در واقع اعتبار شرکا سبب اعتماد به شرکت می شود. طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی ضرکتی است که;  در...

نرم افزار تولید

با توجه به حجم بالای پیچیدگی های تولید، به نظر می رسد در اختیار داشتن نرم افزار تولید که بتواند روند مدیریت تولید را تسهیل نماید ; از الزامات هر سازمانی می باشد ; اما سوال اصلی این است که یک نرم افزار مدیریت تولید خوب باید دارای چه ویژگی هایی باشد. جهت پاسخ به این...

مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی طبق ماده 62 قانون تامین اجتماعی ; کارمندانی که شامل بیمه سازمان تامین اجتماعی می شوند;  چه در محل کار و چه در خارج از محیط کار دچار حادثه بشوند ;  یا بر اثر بیماری شغلی قادر به کار نباشند;  با تجویز استراحت پزشکی از جانب پزشک معتمد (سازمان ) بیمه تامین...