بهای دوایر خدماتی و تولیدی

مقدمه بهای دوایر خدماتی و تولیدی در این مقاله، دو طبقه بندی دیگر را بررسی کرده و در این دو طبقه بندی، مفاهیمی همچون بهای دوایر خدماتی و تولیدی را یاد می‌گیریم. طبقه بندی بها براساس حوزه‌ی کارکردی (عملکرد) در این نوع از طبقه بندی اقلام بها را براساس حوزه‌ی فعالیتی که...

بهای محصول و بهای دوره

مقدمه در این مقاله، در مورد بهای محصول و بهای دوره صحبت می‌کنیم. در صورتی که موضوع بهایابی پیرامون محصولات تولیدی باشد، می‌توان اقلام بها را براساس نوع ارتباطی که با بهای محصول تولیدی دارند در دو دسته‌ی زیر طبقه بندی کرد: بهای محصول بهای دوره حال به توضیح هرکدام...

بهای ثابت و متغیر

در این مقاله، در مورد انواع بها در طبقه بندی واکنش نسبت به تغییر حجم فعالیت صحبت می‌کنیم و مباحث مهمی از جمله بهای ثابت و متغیر را یاد میگیریم. یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریتی، درک چگونگی رفتار بها و ارتباط آن با تغییرات حجم فعالیت در یک شرکت می باشد. این مسئله...

بهای مستقیم و غیر مستقیم

بهای مستقیم و بهای غیر مستقیم در این مقاله در مورد بهای مستقیم و بهای غیر مستقیم صحبت می‌کنیم.همانطور که قبلا در مقاله طبقه بندی بها در بهای تمام شده رایمون گفتیم، بها بر هفت مبنا طبقه‌بندی می‌شود. مبنای اول طبقه‌بندی بها براساس قابلیت رهگیری است. این مبنا خود از نظر...

طبقه بندی کلی بها در بهای تمام شده

مقدمه در این مقاله از مجموعه مقالات پایگاه دانش رایمون، در مورد طبقه بندی بها در بهای تمام شده صحبت می‌کنیم. همانطور که در مقاله‌ی بهایابی رایمون گفتیم، مدیران یک شرکت یا سازمان برای گرفتن تصمیمات به اطلاعات مرتبط با نوع بها و شیوه‌ی رفتار آن بها در مجموعه نیاز دارند....

تسهیم بها

مقدمه در این مقاله، در مورد مفهوم تسهیم بها صحبت می‌کنیم. سپس با مبنا و نحوه انتخاب آن آشنا شده و چند مثال را بررسی می‌کنیم. اما قبل از هرچیز، نیاز داریم که با مفهوم محرک بها آشنا شویم. محرک بها محرک بها یک پارامتر قابل اندازه‌گیری است که تغییر آن باعث تغییر در کل...