تصفیه شرکت

خاتمه حیاتی شرکت های تجارتی ممکن است ورشکستگی باشد یا انحلال،  در واقع تصفیه شرکت عبارت است از جمع آوری دارایی شرکت ، انجام تعهدات، تقسیم آن بین افراد ذینفع. به بیان ساده تر ،خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات ،وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت بین شرکا است. مدیر...

کارهای زیان اور برای نوجوانان

کارهای زیان اور برای نوجوانان آیین نامه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون کنفواسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1381/04/15 هیئت وزیران، کارهای زیان اور برای نوجوانان را به طور کامل شرح داده است و در ادامه به آن...

شرایط کار نوجوانان

شرایط کار نوجوانان در قانون کار ایران ، برای شرایط کار نوجوانان ، قوانینی تعریف شده است که ; برای سلامت روحی ; جسمی کارگر نوجوان ضروری می باشد ،  کارفرما;  مکلف به رعایت این قوانین و ایجاد شرایط مناسب برای کار نوجوان می باشد ; در ادامه به شرح این قوانین خواهیم پرداخت...

اضافه کاری در قانون کار

اضافه کاری در قانون کار برای اضافه کاری کارگران سه ماده قانون تعریف شده است;  که شرایط ; ارجاع آن ; شرایط آن در مشاغل سخت و زیان اور و… در آن دیده شده است ;  در ادامه به تفسیر قوانین در اینباره خواهیم پرداخت : شرایط ارجاع آن طبق ماده 59 قانون کار ;  در شرایط...

کار نوبتی

کار نوبتی در قانون کار ایران تعریف جامع و کاملی از کار نوبتی  شده است ;  چندین ماده قانون به شرح کار نوبتی پرداخته است ; که هر کدام دستمزد متفاوتی دارند ; در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت . کار نوبتی چیست طبق ماده 55 قانون کار ;  کارنوبتی عبارت است;  از کاری که در طول...

مشاغل زیان اور

مشاغل زیان اور  آیین نامه ای دارد که بر طبق ; موضوع تبصره ماده 52 قانون کار، مصوب 1371/09/29 وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مشاغل زیر  را به عنوان کارهای سخت و زیان اور شناسایی  می کند: مواد قانونی آیین نامه مشاغل زیان اور   ماده...