نرم افزار انبار

نرم افزار انبار یک نرم افزار انبارداری خوب باید توانایی برطرف نمودن تعداد متنوعی از نیاز ها و تخصص های درون و برون سازمانی را داشته باشد.یک انبار با توجه به نوع سازمان (تولیدی یا بازرگانی) می تواند; دارای وظایف گوناگونی باشد; اما شاید مهمترین وظیفه آن ; حفظ و نگه داری...

بهای بودجه

بهای بودجه در این مقاله، طبقه بندی بر اساس زمان وقوع را بررسی نموده و مفاهیمی همچون بهای بودجه شده را فرا می‌گیریم. طبقه بندی براساس زمان وقوع بر اساس زمان وقوع بها انواع بها را میتوانیم به سه دسته کلی طبقه بندی کنیم: بهای تاریخی بهایی که از زمان وقوع آن گذشته باشد...

بهای دوایر خدماتی و تولیدی

مقدمه بهای دوایر خدماتی و تولیدی در این مقاله، دو طبقه بندی دیگر را بررسی کرده و در این دو طبقه بندی، مفاهیمی همچون بهای دوایر خدماتی و تولیدی را یاد می‌گیریم. طبقه بندی بها براساس حوزه‌ی کارکردی (عملکرد) در این نوع از طبقه بندی اقلام بها را براساس حوزه‌ی فعالیتی که...

بهای محصول و بهای دوره

مقدمه در این مقاله، در مورد بهای محصول و بهای دوره صحبت می‌کنیم. در صورتی که موضوع بهایابی پیرامون محصولات تولیدی باشد، می‌توان اقلام بها را براساس نوع ارتباطی که با بهای محصول تولیدی دارند در دو دسته‌ی زیر طبقه بندی کرد: بهای محصول بهای دوره حال به توضیح هرکدام...

بهای ثابت و متغیر

در این مقاله، در مورد انواع بها در طبقه بندی واکنش نسبت به تغییر حجم فعالیت صحبت می‌کنیم و مباحث مهمی از جمله بهای ثابت و متغیر را یاد میگیریم. یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریتی، درک چگونگی رفتار بها و ارتباط آن با تغییرات حجم فعالیت در یک شرکت می باشد. این مسئله...

بهای مستقیم و غیر مستقیم

بهای مستقیم و بهای غیر مستقیم در این مقاله در مورد بهای مستقیم و بهای غیر مستقیم صحبت می‌کنیم.همانطور که قبلا در مقاله طبقه بندی بها در بهای تمام شده رایمون گفتیم، بها بر هفت مبنا طبقه‌بندی می‌شود. مبنای اول طبقه‌بندی بها براساس قابلیت رهگیری است. این مبنا خود از نظر...