هزینه- شرکت آوید سامانه رایمون

هزینه

جولای 10, 2022

هزینه، بهای تمام شده کالا و خدماتی است که به منظور کسب درآمد به فروش رسیده یا انجام شده است، مخارجی است که برای کسب درآمد، پرداخت یا واقع شده است .

از طریق بهای تمام شده دارایی ها یا خدماتی که در یک دوره مالی به مصرف می رسد و یا مورد استفاده قرار می گیرد.

هزینه اندازه گیری و در مدارک حسابداری ثبت می شود.

نکته

هز ینه شامل :

 1.  حقوق و دستمزد
 2.  اجاره
 3.  سوخت
 4.  سرویس
 5.  بیمه تامین اجتماعی
 6.  اداری
 7. آبدارخانه
 8. و…
 9. هرحساب هز ینه، باید ماهیت آن حساب را بیان کند
 10. هز ینه ها سرمایه را کاهش می دهد، به محض تحقق ، بدهکار می شود.

اصل تطابق یا مقابله هزینه ها با درآمد

هر شرکت تجاری به منظور کسب درآمد ، هزینه هایی را در طول دوره مالی متحمل می شود. برای تعیین سود و زیان خالص:

باید هزینه های انجام شده در یک دوره مالی از درآمد تحقق نیافته در همان دوره کسر شود.

اصل تطابق هز ینه ها با درامد:

 • طبق  این اصل ، هنگامی که یک رویداد معین هم بر درآمد و هم بر هز ینه اثر می گذارد،
 • هر دو جنبه این رویداد باید در همان دوره مالی شناسایی و ثبت گردد.
 • معمولا در به کار گیری اصل مقابله هز ینه ها با درآمد،  ابتدا اقلام تشکیل دهنده درآمد شناسایی می شوند :
 • و سپس اقلام هز ینه مربوط از درآمد کسب شده، کسر می شود:

برای تصمیم گیری در مورد این که چه مخارجی در یک دوره مالی جز هز ینه ها به حساب می آید ، سه ضابطه وجود دارد که عبارتند از :

مقابله مستقیم هزینه با درآمد

بین برخی از اقلام هز ینه با درامد یک رابطه مستقیم علت و معلولی وجود دارد، یعنی تحقق درآمد با وقوع هزینه همزمان است.

شناخت این گونه اقلام به عنوان هزینه مالی دوره مالی، مستلزم آن است که ، درآمد مربوط به آن قبلا در همان دوره شناسایی شده باشد.

مثلا فروش کالا دوجنبه دارد:

 1. جنبه درامد : باعث افزایش سرمایه به مبلغی معادل فروش اثر خالص فروش، بر سرمایه دوره مالی مستلزم این است که :
 2. هر دوجنبه فروش ( درامد و هزینه) در همان دوره مالی به حساب اورده شود

ارتباط مخارج با عملیات یک دوره

برخی از مخارج با آنکه با درآمد ارتباط مستقیم ندارد اما چون، با عملیات یک دوره معین مرتبط است باید هزینه شناسایی شود.

این گونه هزینه ها بر مبنای گذشت زمان و بطور منظم و منطقی شناسایی و ثبت می شوند.

مثلا ،پرداخت حقوق کارمندان در یک شرکت بر اساس میزان فروش تغییر نمی کند، یعنی ارتباط مستقیمی بین درآمد و هزینه وجود ندارد:

اما چون بطور مستقیم با درامد فروش مرتبط است ، جزو هزینه عملیات شرکت به حساب می آید.

عدم ارتباط مخارج با دوره آتی

اگر مخارجی با عملیات یک دوره مرتبط نباشد ، ولی در عین حال نتوان آن را با درامد دوره یا دوره های مالی آینده نیز مربوط دانست:

به عنوان هزینه دوره جاری شناسایی و در مدارک حسابداری ثبت می شود.

مخارج واقع شده در یک دوره مالی را تنها در صورتی که دارای منافع آتی عینی و قابل اندازه گیری باشد،:

می توان به حساب بهای تمام شده دارایی منظور کرد و اگر مخارجی این ویژگی را نداشته باشد، باید جزو هزینه دوره جاری تلقی شود.

هزینه ها در حسابهای موقت آورده می شوند و در صورت سود و زیان منعکس می شود.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای تولید، حسابداری و فروش ، انبار ، برنامه ریزی تولید