اصول حسابداری

اصول حسابداری

ژوئن 8, 2022

به طور کل به قواعد و مبانی حاکم بر نحوه ثبت، طبقه بندی و ارائه گزارش های حاصل از عملیات های مالی را اصول حسابداری گفته می شود که این اصول عمومی به موارد زیر دسته بندی می شوند :

اصول حسابداری :

1. اصل تحقق درآمد ها

2. اصل بهای تمام شده

3. اصل تطابق درآمد و هزینه ها

4. اصل افشا

که در این مقاله به اختصار به توضیح هر کدام می پردازیم.

اصل تحقق درآمدها :

درآمد زمانی تحقق پیدا می کند که کالا یا خدمات به فروش رفته باشد و به خریدار انتقال پیدا کرده باشد نه در زمانی که وجه نقد دریافت می شود. به طبع این امر نیز هزینه زمانی شناسایی می شود که کالا یا خدماتی را دریافت کرده باشیم نه در زمانی که بابت دریافت آن مبلغی پرداخت کرده باشیم.

اصل بهای تمام شده :

در زمان خرید کالا یا خدمات و در زمان مصرف آنها، قیمت های تحقق یافته در معاملات ملاک ثبت و ضبط اسناد و اطلاعات مالی و هم چنان گزارش گیری های مالی استفاده می گردد. بدین معنا که مبانی مربوط به دارایی، هزینه، درآمد و بدهی بر اساس قیمت های معامله شده در اسناد حسابداری ثبت و ضبط می شود و ملاک گزارش گیری های مالی قرار خواهد گرفت.

در این مورد، ارزش فعالیت ها به سه دسته اصلی زیر تقسیم ندی می شوند:

  1. ارزش تاریخی
  2. ارزش واقعی
  3. ارزش جایگزینی

که ارزش تاریخی به دلایل زیر معمولا ارجح بر ارزش های دیگر میباشد :

1. قابل اعتماد بودن به دلیل در دسترس بودن آن یعنی با رجوع به اسناد و مدارک ثبت شده به راحتی می توان با آنها دسترسی پیدا کرد

2. نشان دهنده ارزش واقعی معامله بین خریدار و فروشنده می باشد.

اصل تطابق درآمد ها و هزینه ها :

برای اندازه گیری سود زیان هر دوره می بایستی درآند های خاصل شده در هر دوره مالی با هزینه های تحقق یافته همان دوره مقایسه کرد و از کسر این دو مورد سود یا زیان هر دوره مالی را بدست آورد.

اصل افشای حقایق :

تمامی رویدادها و فعالیت های مالی سازمان می بایستی به صورت دقیق در صورت های مالی هر دوره ثبتو ضبط گردد تا بتوان برای ارائه گزارش به مشتریان داخلی و خارجی سازمان از آن استفاده کرد.

 

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای حسابداری; نرم افزارهای لجستیک; نرم افزار کنترل تولید و نرم افزارهای ERP

(کنترل تولید: شاخص OEE ، مدیریت تولید ، Quality ، Availability ، Performance  ،شاخص عملکرد تولید ، نرم افزار کنترل تولید)