مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) - بخش دوم | مدل adkar

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش دوم | مدل adkar

شهریور ۱, ۱۳۹۸

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش دوم | مدل ADKAR :

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

 

مدیریت تغییرات مدل ADKAR :

مدل adkar یکی از مدل های ساده و بسیار موفق در حوزه مدیریت تغییرات است. نام این مدل از پنج واژه Awareness ( آگاهی از نیاز به تغییر ) ، Desire ( تمایل به مشارکت و حمایت از تغییر ) ، Knowledge ( دانش نسبت به چگونگی انجام تغییر ) ، Ability ( توانمندی بکارگیری مهرات ها و رفتارهای مورد نیاز ) و Reinforcement ( تقویت برای حفظ تغییرات صورت گرفته ) اقتباس شده است که در سال 2003 توسط Jeff Hiatt مدیرعامل Prosci ایجاد شده است .

فرآیندها و اقدامات ارائه شده در این مدل با محور قرار دادن افراد، به دنبال تغییرات در سطح یک سازمان یا تیم است.

هر مرحله می بایست قبل از شروع مرحله بعد تکمیل گردد و تا زمانی که یک مرحله بطور کامل اجراء نشود ، موفقیت در مرحله بعدی میسر نخواهد شد.

مراحل مدل ADKAR:

 1.  آگاهی از نیاز به تغییر (Awareness)

  دانستن علت و ضرورت ایجاد تغییر اولین جنبه کلیدی در یک اقدام تغییر موفقیت آمیز است. این گام دلایل و تفکری که زمینه ساز تغییر مورد نیاز است را تشریح می نماید. ارتباطات برنامه ریزی شده ضروری است. هنگامی که این گام با موفقیت کامل گشت، افراد کاملا می دانند که علت ایجاد تغییرات چه چیز است و برای چه اقدام به تغییر در خود و سازمان لازم است.

 2. تمایل به مشارکت و حمایت از تغییر (Desire)

  در این گام افراد به نقطه ای رسیده اند که شخصا تصمیم می گیرند از تغییر حمایت نمایند و در آن مشارکت داشته باشند. طبیعتا، تمایل به حمایت از تغییر و مشارکت به عنوان جزئی از تغییر فقط پس از آگاهی کامل از نیاز به تغییر رخ می دهد. ایجاد چنین تمایلی تا حدودی با ارائه مشوفق ها به افراد و ایجاد تمایل به مشارکت به عنوان بخشی از تغییر، به دست می آید.

 3. دانش نسبت به چگونگی انجام تغییر (Knowledge)

  سومین بخش از مدل، دانشی را نسبت به تغییر فراهم می کند که می تواند از طریق روشهای آموزش رسمی و معمول و دیگر روشهای انتقال دانش مانند مربی گری، بهره مندی از انجمنها و مشاوره ها انجام شود. بنابراین، این فرآیند را به آموزشهای رسمی محدود نکنید. دو نوع از دانش مورد نیاز است. دانش اینکه چگونه تغییرانجام گیرد (چه فعالیتهایی در طول زمان گذار انجام شوند) و دانش اینکه هنگامی که تغییر رخ داد، چگونه باید عمل کرد.

 4. توانمندی بکارگیری مهرات ها و رفتارهای مورد نیاز (Ability)

  در این مدل منظور از توانمندی، تفاوت میان تئوری و عمل می باشد. هنگامی که دانش چگونگی تغییر وجود دارد (تئوری)، شیوه انجام و عملکرد واقعی افراد نیاز به پشتیبانی دارد. این کار زمانبر است و از طریق تمرین، مربی گری و ارائه فیدبک حاصل می شود.

 5. تقویت برای حفظ تغییرات صورت گرفته (Reinforcement)

  آخرین گام در این مدل بسیار مهم است به این دلیل که بر تلاش برای حفظ تغییرات تاکید دارد. اطمینان از اینکه تغییرات اعمالی در سازمان حفظ می شوند و افراد به شیوه ها و عادلت رفتاری گذشته بازنمی گردند، از طریق ارائه بازخوردهای مثبت، پاداشها، تقدیر از افراد، ارزیابی عملکرد و انجام اقدامات اصلاحی به دست می آید.

مزایای مدل ADKAR :

 • این مدل فعالیتهای مدیریت تغییر را هدایت می کند. بر خروجی ها تمرکز می نماید نه بر وظایفی که باید انجام شود. بسیاری از مدلهای تغییر، اقداماتی که انجام آنها ضروری است را بیان می کنند ولی این مدل خروجی ها را توصیف می کند که شامل آگاهی، تمایل، دانش، توانمندی و تقویت می باشد.
 • بر ارتباطات و استراتژی های مرتبط با آن تمرکز می نماید.
 • مدل ادکار کمک می کند اثربخشی فرآیند تغییر ارزیابی شود. پیشرفت رامی توان در سطح فردی اندازه گیری شود،شکافهای عملکردی شناسایی شده و اقدامات اصلاحی صورت گیرد.
 • مدیران ابزاری در اختیار دارند که می توانند از آن استفاده نمایند. هر قسمت از این مدل به مدیران نقش مشخصی می دهد. به عنوان مثال، فردی که در فرآیند تغییر با دشواری مواجه است، ممکن است به دانش در جهت چگونگی انجام تغییر نیاز داشته باشد یا اینکه مشکل نداشتن توانمندی لازم برای اجرای مهارتها یا رفتارهای مورد نیاز باشد. مدیران قادر هستند بین این دو موضوع تمایز قائل شوند و آموزشهای لازم(دانش یا اطلاعات) را فراهم نمایند یا به فرد نزدیک شده و نقش مربی را برای این فرد ایفا نمایند و به وی اعتماد به نفس (و توانمندی) لازم برای تغییر اثر بخش را منتقل کنند.
 • این مدل می تواند هم برای تغییر به شیوه پروژه ای و هم غیر پروژه ای استفاده شود. همچنین، به عنوان مدل تغییر فردی در خارج از موقعیتهای سازمانی هم می تواند اثر بخش باشد.

مدل ADKAR

مدل ADKAR

منبع اول

منبع دوم

لینک های مرتبط با این پست :

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش اول

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش سوم

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش چهارم

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش پنجم

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش ششم 

 

 

مقاله: نرم افزار ERP (برنامه ریزی منابع سازمان)