مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) - بخش پنجم | مدل Kubler Ross

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش پنجم | مدل Kubler Ross :

شهریور ۴, ۱۳۹۸

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش پنجم | مدل Kubler Ross :

بهترین راه پیش بینی آینده ، ساختن آن است.

مدل مدیریت تغییرات Kubler Ross :

این مدل مدیریت تغییرات توسط الیزابت کوبلر راس در سال ۱۹۶۹ معرفی شد که دارای پنج مرحله شوکه شدن،خشم،چانه زدن،افسردگی و در نهایت پذیرش شرایط است.
درواقع میتوان کتاب “مرگ” را شروعی برای این مدل مدیریت تغییرات دانست.

مراحل مدل Kubler Ross :

شوکه شدن (Denial) :

در واقع کوبلر راس این مرحله را به شکل یک مکانیسم دفاعی دانسته،مکانیسمی که شخص تحت تاثیر تغییرات ناگهانی، آگاهی کاملی از رویداد نداشته و قبول تغییرات برای او سخت است.

خشم (Anger) :

در این مرحله فرد دچار احساسات لحظه ای شده و شوکه شدن او به خشم بدل گشته و سعی دارد اشخاص و مسائل دیگر را به علت رویداد مورد نظر سرزنش کند.

چانه زدن (Bargaining) :

سپس فرد از اطراف خود و رویداد ها آگاه تر میشود و سعی میکند که از خود در برابر تغییرات دفاع کند.این دفاع میتواند به صورت های متفاوت خود را نشان دهد.
ممکن است فرد به شکلی ضعف آمیز مبارزه کند و یا مانند یک کارمند برای جلوگیری از کمرنگ شدن خود سخت کار و تلاش نماید.

افسردگی (Depression) :

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در این مرحله میفتد آن است که فرد،آگاه به این موضوع میشود که برای وقف دادن خود با تغییر بعضی داشته های خود را فدا کرده و از آنها بگذرد.همین موضوع باعث میشود که پتانسیل ناراحت شدن در فرد به وجود آید و فرصتی برای شکست خوردن به وجود آید.
همچنین کوبلر راس عقیده دارد این افسردگی در محیط کار خود را بیشتر نشان میدهد،طبق یکی از تجربیات او در یک محیط بانکی،اطمینان نداشتن کارمندان به آینده شغلی و مبهم خود باعث آهسته تر شدن روال کاری و افزایش غیبت ها میشود.

پذیرش (Acceptance) :

در این مرحله فرد درمیابد که مبارزه او بی فایده است و سعی میکند با تغییرات کنار آید.در واقع او میتواند برای اولین بار راه حل های بیشتری را بررسی کرده که حاصل آرام تر شدن ذهن او هستند.
مرحله ی پذیرش ،یک فضای خلاقیت برای فرد به وجود میاورد که باعث میشود او با ارائه دادن راه حل های جدید برای عبور از وضعیت موجود به خود افتخار کند و از خود خرسند باشد.

مدل مدیریت تغییرات Kubler Ross

مدل مدیریت تغییرات Kubler Ross

مزایای مدل Kubler Ross :

این مدل میتواند به فرد این اطمینان را بدهد که به احساسات خود در طی این تغییرات میتواند اعتماد کند و لزوما نباید این احساسات را نشانه “ضعف” بپندارد.

مدل کوبلر راس احساساتی نظیر افسردگی و خشم را حین تغییرات طبیعی برمیشمارد و همچنین به فرد فرصتی میدهد که ریشه این احساسات را در ریشه های شخصیتی خود جست و جو کند.

این مدل همچنین میتواند در تحلیل روابط کمک شایانی نماید.افراد میتوانند با استفاده از این مدل واکنش اطرافیان،همکاران و حتی خودشان را نسبت به تغییرات بهتر درک کنند.

معایب مدل Kubler Ross :

از مهم ترین انتقادات وارده به این مدل میتوان به سطحی شمرده شدن آن توسط منتقدین اشاره کرد.منتقدین اعتقاد دارند که این مدل تنها طیف کوچکی از احساسات انسان ها را در بر میگیرد درحالی که افراد احساسات و واکنش های بسیار بیشتر و فراتر از این مدل را نسبت به تغییرات دارند.

با این وجود کوبلر راس در کتاب خود،مرگ،ذکر کرده است که ممکن است هرشخص بسته به دیدگاه و نگرش خودش،احساسات حین تغییرات را به نام و شکل دیگری تفسیر کند که به مفهوم اصلی مراحل خللی وارد نمیکند.

منبع

لینک های مرتبط با این پست :

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش اول

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش دوم

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش سوم

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش چهارم

مدل های مدیریت تغییرات (Change Management Models) – بخش ششم

 

 

مقاله: نرم افزار ERP (برنامه ریزی منابع سازمان)