تراز نامه- شرکت آوید سامانه رایمون

ترازنامه

جولای 9, 2022

گزارشی که در فواصل معین برای نشان دادن وضعیت دارایی،بدهی و سرمایه یک موسسه بر اساس قواعد حسابداری تهیه می گردد، ترازنامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی گفته می شود.

هدف از تهیه ترازنامه

ارائه تصویری ثابت، کم و بیش شبیه یک عکس، از چگونگی وضعیت مالی یک شرکت تجاری (سهامی خاص، تضامنی، تعاونی و…) در لحظه خاصی از زمان است.

نکته

در تراز نامه دارایی در یک طرف و بدهی و سرمایه در طرف دیگر آورده می شود

به معادله اصلی حسابداری ( دارایی= بدهی + سرمایه) تشابه کامل دارد

تساوی یا توازن دارایی با جمع بدهی و سرمایه ، باید حتما برقرار باشد.

در این صورت مالی دارایی ها و بدهی ها قابل تهاتر نیستند.

عنوان و سرفصل ترازنامه

نام موسسه – شرکت آوید سامانه رایمون

نام صورت مالی – تراز نامه

تاریخ صورت مالی- 29 اسفند 1401

واحد اندازه گیری

در بالای هر ستون تراز نامه باید واحد اندازه گیری معاملات و عملیات مالی نوشته شود.

در ایران ریال نوشته می شود.

طرز ارائه جمع دو طرف ترازنامه

زیر نتیجه یک سلسه محاسبات یک خز ، در زیر جمع نهایی هر ستون در طرفین ترازنامه دو خط موازی کشیده می شود.

اگر در نتیجه تفاوت تعداد اقلام یک ستون با اقلام ستون دیگر فاصله باشد، بازهم جمع طرفین ترازنامه در یک سطح نوشته می شود.

عناصر اصلی ترازنامه

دارایی جاری

به موجودی نقد و سایر اقلامی از دارایی گفته می شود که ، انتظار می رود در جریان عادی عملیات در مدت 1 سال از تاریخ ترازنامه به نقد،فروش یا مصرف برسند.

 • موجودی نقد
 • سرمایه گذاری کوتاه مدت
 • بدهکاران یا حسابهای دریافتنی
 • اسناد دریافتنی
 • موجودی کالا
 • پیش پرداخت های هزینه

اقلام دارایی جاری معمولا به ترتیب کاهش نقدینگی در بیلان طبقه بندی می شود.

دارایی ثابت یا دارایی مشهود بلند مدت

این دارایی به دارایی گفته می شود که موسسه قصد نگهداری و استفاده از آن را برای سالهای متمادی دارد.

زمین

ساختمان

اثاثه اداری

اموال

ماشین آلات

تجهیزات

اموالی که در یک شرکت دارایی ثابت است می تواند در موسسه دیگری دارایی جاری باشد.

بدهی جاری

به تعهداتی گفته می شود که انتظار می رود طی 1 سال ( سال بعد) از محل دارایی جاری یا ایجاد بدهی جاری دیگر تسویه یا بازپرداخت شود.

این گونه بدهی ها به ترتیبی که احتمالا تسویه خواهند شد در ترازنامه طبقه بندی می شوند.

 • حسابهای پرداختنی یا بستانکاران
 • اسناد پرداختنی
 • پیش دریافت ها
 • دستمزد پرداختنی
 • مالیات پرداختنی
 • حق بیمه پرداختی کارکنان به سازمان تامین اجتماعی

بدهی بلند مدت

بدهی بلند مدت یا سایر بدهی ها به تعهداتی گفته می شود که انتظار نمی رود ، طی 1 سال ( سال بعد) از محل دارایی جاری تسویه یا باز پرداخت شود.

اوراق قرضه پرداختنی

اسناد پرداختنی بلند مدت

سرمایه در گردش

تفاوت جمع مبلغ دارایی جاری و جمع مبلغ بدهی جاری را سرمایه در گردش می گویند.

سرمایه در گردش ، میزان نقدینگی یعنی توان مالی موسسه در واریز تعهدات نشان می دهد.

سرمایه اسمی شرکت هم در این قسمت نشان داده می شود.

حقوق صاحبان سهام ، جاری شرکا ، سود و زیان جاری نیز بعد از قسمت سرمایه نشان داده می شود.

 

 

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزار های بهای تمام شده، تولید، انبار ، حسابداری، فروش