کمک هزینه ازدواج- شرکت آوید سامانه رایمون

کمک هزینه ازدواج

ژوئن 27, 2022

پرداخت کمک هزینه ازدواج در لایحه قانونی بیمه تامین اجتماعی مصوب 1331 پیش بینی شده بود،مواد 56،57 و 58 این قانون،به بیان مشمولین ،شرایط استحقاق و میزان کمک هزینه می پردازد.

ماده 56 و 57 قانون بیمه تامین اجتماعی

کمک هزینه ازدواج به کلیه کارگرانی که ازدواج می کردند اعم از زن و مرد پرداخت می شد

ازدواج فرد برای اولین بار باشد

کارگر بیمه شده حداقل سابقه دو سال حق بیمه را داشته باشد

ماده 85 قانون تامین اجتماعی

به بیمه شده زن و مرد که برای اولین بار ازدواج می کند، معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق،  پرداخت می شود.

فرد باید شرایط زیر را دارا باشد:

در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد

ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل 720 روز کار را به سازمان پرداخته باشد

عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد

تبصره 1

مزد یا حقوق متوسط این موضوع عبارت است از:

جمع دریافتی ظرف دوسال قبل از ازدواج که به ماخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر بیست و چهار

تبصره2

در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک هزینه ازدواج به هردو نفر داده خواهد شد.

نکات مهم

  1. اگر زن و مرد هردو کارگر بودند ، هر دو شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج  را داشتند، به هر دو تعلق می گیرد
  2. این حمایت به بیمه شدگان اجباری اعم از کارگران، رانندگان و… ارائه می شود
  3. این حمایت صرفا به بیمه شدگان اصلی تعلق می گیرد
  4. ارائه کمک هزینه ازدواج منوط به اشتغال بیمه شده در زمان ازدواج است
  5. این حمایت شامل مستمری بگیران نمی شود
  6. اگر مستمری بگیر از کارافتاده جزئی که شغل هم دارد باشد، می توان این حمایت را دریافت کند

ماده 49 قانون جامع ایثارگران

دستگاه های اجرایی مشمول این قانون موظف اند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد،آزادگان ، جانبازان و فرزندان آنان :

برای یک نوبت کمک هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26، اصلاحیه های بعدی آن را به میزان دو برابر پرداخت نمایند.

تبصره

پرداخت این هدیه ازدواج به مشمولان این ماده که تحت پوشش دستگاه های اجرایی نیستند به عهده بنیاد است

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزار های مدیریت تولید ، کنترل تولید ، اطلاعات مهندسی ساخت، بهای تمام شده و ERP