کار روز، شب ،مختلط

کار روز، شب ،مختلط

مارس 12, 2022

کار روز، شب ،مختلط

کار روز، شب ،مختلط می باشد و تکالیف کارگران در این شرایط کاری ; تکالیف کارفرما ;  نحوه پرداخت حقوق و دستمزد در قانون کار ایران مشخص شده است ;  ماده 53 قانون کار  به طور کامل به شرح کار روز، شب ،مختلط می پردازد.

تعاریف کار روز، شب ،مختلط

کار روز طبق ماده 53 قانون کار;  کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از 6 بامداد تا 22 است;  کار شب  کاری است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد است.کار مختلط کارهایی است که;  بخشی از ساعات انجام آن در روز ; و قسمتی از آن در شب واقع می شود ; و ساعاتی که جز کار شب محسوب می شود به عنوان شبکاری محسوب می شود ، کارگر 35 درصد اضافه بر مزد دریافت می کند.

ماده 53 قانون کار

به موجب این ماده قانونی  که درباره کار روز ، شب ، مختط تو ضیح داده است ، تکلیف کارگران در خصوص نوع کار و فعالیت روزانه و شبانه ، مختلط مشخص شده ، لذا کارگران کارگاه های مختلف در صورت کارکرد در ساعات مقرر مذکور، به عنوان کارگر روز و یا شب محسوب گشته و از مزایای بعدی نسبت به کار شب بهره مند خواهند شد.

کارفرمایان می توانند شروع کار را ساعت 6 صبح و پایان کار را ساعت 2 عصر اعلام تا 8 ساعت کار محسوب شود و همینطور در شیفت بعد می توانند برای ساعت 2 عصر تا 10 شب کارگران را جهت کار استخدام نمایند که هر یک از این دو شیفت روزانه محسوب شده و در قبال این ها نیاز نیست به کارگران غیر نوبتی 35 درصد اضافه بر مزد به عنوان شب کاری پرداخت نمایند.

در صورتی که شیفت عصر کارگران از ساعت 4 عصر شروع و در ساعت 12 شب خاتمه یابد، چنین شیفتی به استناد این ماده قانون کار، مختلط هست و کارفرما ملزم می شود برای 2 ساعت کار شبانه ( از ساعت 10 شب لغایت 12 شب )  طبق ماده 58 قانون کار ،علاوه بر مزد عادی،35 درصد فوق العاده شب کاری پرداخت نماید.

کار متناوب

طبق ماده 54 قانون کار ، کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد ، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.

کار متناوب کاری است که در ساعات متوالی انجام نمی گیرد بلکه در ساعات معینی از روز انجام می شود مثل کار کارگران نانوایی ها و رستوران ها که از صبح تا ظهر یا تمام روز را در ساعاتی از بامداد یا ظهر یا شب کار می کنند و باقی ساعات شبانه روز را بیکار هستند.

تبصره

فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

مازاد بر 15 ساعت کار ، اضافه کاری محسوب می شود.

کار روز ، شب ، مختلط هر کدام جزو شرایط کاری هستند و باید برای آن نیز قرارداد کار با ضمیمه های مخصوص که شرح کامل آنها را می دهد ، تهیه شود.

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزار های مالی ، لجستیک ، تولید و ERP