هیات بند 3 ماده 97

هیات موضوع بند 3 ماده 97

ژوئن 14, 2022

هیات موضوع بند 3 ماده 97

هیات موضوع بند 3 ماده 97 هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس، منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی می باشد. چنانچه پرونده هریک از مودیان مالیاتی به نظر گروه رسیدگی کننده، قبل از صدور برگ تشخیص، به دلیل عدم رعایت موازین قانونی،  آیین نامه مربوطه مورد قبول نشود.

 • اداره امور مالیاتی راسا نمی توانند ، نسبت به اعلام مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر اقدام نمایند
 • به همین باید پرونده برای رسیدگی به سه نفر حسابرس، منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی احاله کرد.

مواد قانونی مرتبط با هیات بند3 ماده 97

در صورتی که دفاتر و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات، از نظر اداره امور مالیاتی و عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوطه مورد قبول واقع نشود :

 • باید با ذکر دلایل کتبی کافی کتبا، به مودی ابلاغ و پرونده به هیات 3 نفره حسابرس منتخب امور کل سازمان امور مالیاتی، احاله گردد.
 • مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ ، به هیات مذکور رود و با توضیحات کتبی از خود دفاع نماید.
 • هیات ظرف 10 روز پس از مهلت یک ماهه فوق، نظر خود را با مستندات، به اداره امور مالیاتی اعلام نماید
 • اگرهیات غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی را ، مردود اعلام کند، باید موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

 تبصره 1

در اجرای بند 3 این ماده، دوماه به مهلت رسیدگی ، موضوع ماده 156 این قانون اضافه می شود.

تبصره 2

هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی، یا به دست آمده، امکان تعیین درآمد واقعی مودی، وجود داشته باشد:

اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول را بر اساس اسناد ،مدارک یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند.

ماده 17 آیین نامه تحریر دفاتر

طبق آیین نامه تحریر دفاتر ، هیات موضوع بند 3 ماده 97 در صورتی که، با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر، رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی ، احراز نمایند که، ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر ، خللی وارد نمی نماید ، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد ،مدارک اعلام نماید.

نظرات هیات بند 3 ماده 97

 1. رسیدگی به دفاتر
 2. مردودی دفاتر
 3. غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر
 4. مردود و غیر قابل رسیدگی
 5. عدم قابلیت طرح

رسیدگی به دفاتر

در صورتی که ایرادات اداره مالیاتی با ارائه مستندات توسط مودی، رفع ، یا اینکه ایرادات وارده از حیث اهمیت موضوع، به گونه ای باشد که، خللی به اعتبار دفاتر وارد نکند، نظر هیات رسیدگی دفاتر خواهد بود.

مردودی دفاتر

در مواردی که ایرادات وارده از سوی اداره امور مالیاتی، حاکی از تخلف مودی از تکالیف مقرر در ماده16 آیین نامه تحریر دفاتر باشد، نظر هیات مبنی بر مردودی دفاتر صادر می گردد.

شایان ذکر است در صورتی که، برخی از ایرادات وارده با توجه به حجم و گستردگی فعالیت مودی از اهمیت چندانی برخوردار نباشد، به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید هیات بنا بر، اختیار حاصل از ماده 17 آیین نامه مذکور می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر اعلام نماید.

غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر

در صورتی که ایرادات وارده از حیث عدم رعایت استاندارهای حسابداری، عدم ارائه گزارش گردش مواد و کالا، قیمت تمام شد ه کالا، عدم رعایت قوانین موضوعه و… باشد، نظر هیات مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر صادر خواهد شد.

مردود و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر

در صورتیکه ایرادات بند 2 و 3 پیش گفته توامان وجود داشته باشد ، رای هیات مبنی بر مردود و غیر قابل رسیدگی خواهد بود

عدم قابلیت طرح

اداره امور مالیاتی مکلف است، ایرادات وارده به دفاتر را ظرف مهلت مقرر در ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم ( 1 سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ) ابلاغ نماید.

در غیر اینصورت غیر قابل طرح در هیات بند 3 خواهد بود.

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزار های کنترل تولید، بهای تمام شده و ERP