معامله سلف - شرکت آوید سامانه رایمون

معامله سلف

جولای 11, 2022

منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد. بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحد های تولیدی :

اعم از اینکه مالکیت این واحد ها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد

منحصرا بنا به درخواست این گونه واحد ها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنماید.

ماده 3

بانکها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از تاریخ سر رسید ممنوع می باشد، مگر اینکه کالاهای موردمعامله  قبل از سر رسید تحویل بانک شده باشد.

تبصره

فروش این قبیل محصولات پس از سررسید تحویل، حتی قبل از تحویل مجاز می باشد.

ماده4

بانکها مکلفند قبل از انعقاد قرارداد معاملات سلف با بررسی های لازم ، از تحویل محصول یا محصولات مورد معامله در سر رسید مربوط اطمینان حاصل کنند.

ماده 5

پیش خرید محصولات واحد های تولیدی توسط بانکها در صورتی مجاز است که این قبیل محصولات :

  1. توسط واحد درخواست کننده تولید شود
  2. سریع الفساد نباشد
  3. سهل البیع باشد ( به سهولت قابل فروش باشد)

ماده 6

قیمت پیش خرید محصولات تولیدی تویط بانکها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سر رسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد.

در هر حال قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی این گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

تبصره

حداکثر و یا حداقل میزان سود بانکها برای تعیین قیمت فروش توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

بهای تمام شده مبنای محاسبه سود قرار خواهد گرفت.

ماده 7

بانکها مکلفند در معامله سلف موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ نمایند :

تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص کننده قیمت باشد

پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات مورد معامله به فروشنده در زمان انجام معامله

تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده

تعیین تاریخ تحویل محصولات پیش خرید شده

تعیین مقدار، تعداد ، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله

ماده 8

بانکها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی می باشند که زمان تحویل کالا محصولات به بانک ، از تاریخ انجام معامله حداکثر معادل یک دوره تولید باشد،مشروط به اینکه به هرحال از یک سال تجاوز ننماید

ماده 9

بانکها مکلفند محصولات تولیدی  پیش خرید شده را پس از خرید در اسرع وقت بفروش برسانند.

تبصره

فروش اقساطی این قبیل محصولات مجاز است

ماده 10

بانکها عند اللزوم کالای پیش خرید شده را از زمان تحویل تا زمان فروش بیمه کامل خواهند نمود

ماده11

بانکها مکلفند به منظور حسن اجرای تعهدات فروشنده از وی تامین کافی اخذ نماید

ماده12

بانکها مکلفند در قرارداد معامله سلف قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین ، در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد.

تبصره

معامله سلف که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

این دستور العمل مشتمل بر دوازده ماده ودر 525 جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1363/01/19 به تصویب رسید.

برای دانلود نمونه قرارداد سلف اینجا را کلیک نمایید.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای تولید، تامین و فروش، ERP