مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی

فوریه 19, 2022

مرخصی استعلاجی

طبق ماده 62 قانون تامین اجتماعی ; کارمندانی که شامل بیمه سازمان تامین اجتماعی می شوند;  چه در محل کار و چه در خارج از محیط کار دچار حادثه بشوند ;  یا بر اثر بیماری شغلی قادر به کار نباشند;  با تجویز استراحت پزشکی از جانب پزشک معتمد (سازمان ) بیمه تامین اجتماعی ; مرخصی استعلاجی را بگذرانند;  غرامت و دستمزد ایام بیماری خود را  از سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند.

شرایط استفاده ازمرخصی استعلاجی

 • تاییدیه پزشک معتمد بیمه تامین اجتماعی
 • در ایام مرخصی استعلاجی از کارفرما مزد نگرفته باشد
 • از کارافتاده کلی نباشد
 • هنگام بیماری یا حادثه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشد
 • در زمان تجویز استراحت پزشکی یا مشغول به کار بوده ; یا در مرخصی استحقاقی باشد.( یعنی رابطه همکاری با شرکت را داشته باشد)

مراحل دریافت مرخصی استعلاجی

 • برای اینکه فرد از غرامت بیمه در ایام استراحت پزشکی برخوردار شود ; به همراه اصل دفترچه درمانی;  اصل گواهی پزشک;  مدارک هویتی;  کلیه اسناد پزشکی;  برگ تایید گواهی استراحت پزشکی توسط پزشک سازمان تامین اجتماعی ; تکمیل فرم معرفی به کار از جانب کارفرما یا استعلام وضعیت به شعبه مورد نظر خود مراجعه کند.
 • در گواهی پزشکی باید نوع بیماری;  نوع درمان بستری یا سرپایی;  مدت استراحت ;  مهر و امضا پزشک ; همچنین مرتبط بودن بیماری با تخصص پزشک معالج باید مشخص شده باشد.
 • گواهی پزشکی خود را به شعبه تامین اجتماعی ارائه کنند
 • گواهی پزشکی بر اساس مدت استراحت بیمه شده توسط مراجع مربوطه تایید می شود.
 • اگر مدت استراحت بیمه شده در هر نوبت از 7 روز بیشتر نباشد ; یا در طول سال 15 روز یا کمتر باشد;  تایید آن توسط پزشک معالج کافی خواهد بود ; در صورتی که مدت استراحت بیش از 15 روز در سال ;  کمتر از 60 روز باشد;  باید به تایید پزشک معتمد و معرفی شده سازمان تامین اجتماعی برسد.

 

نکته : بابت مرخصی استعلاجی کمتر از 3 روز غرامت تعلق نمی گیرد.

 • میزان غرامت دستمزد ایام مرخصی استعلاجی;  براساس آخرین مزد (حقوق روزانه) کارگر قبل از وقوع بیماری محاسبه و پرداخت می شود ;  با توجه به تاهل فرد بیمه شده یا تحت کفالت داشتن پدر و مادر ; حداکثر تا 75% از مزد روزانه خود  ;  همچنین بیمه شده  غیر متکفل 50% از آخرین مزد حقوق روزانه خود را;  از سازمان تامین اجتماعی دریافت نمود.
 • از تاریخ تجویز پزشک به مدت یک هفته ; می بایست مدارک خود را به شعبه مربوطه تحویل داده تا اقدامات لازم بر روی آن انجام شود.

نحوه ثبت مرخصی استعلاجی در لیست بیمه

در صورتی که مرخصی استعلاجی فرد برابر سه روز;  یا کمتر از سه روز باشد;  کارکرد ماه فرد به صورت کامل ثبت شده ;  روزهای استعلاجی نیز در کارکرد استعلاجی ثبت می شود.

اما اگر استراحت پزشکی  فرد از سه روز بیشتر شود،; تعداد روزهایی که فرد مشغول به کار بوده است ; در بخش کارکرد ماه ;  تعداد روزهایی که فرد مرخصی استعلاجی گرفته است ;  در بخش کارکرد مرخصی استعلاجی می شود در لیست بیمه ثبت خواهد شد ; به اطلاع شعبه خواهد رسید.

در صورت تایید سازمان تامین اجتماعی ;  مدت مرخصی استعلاجی جز سابقه کار کارگر محسوب خواهد شد.

در صورتی که مرخصی که از پزشک معالج گرفته شده به علت جراحی زیبایی باشد; سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد را پرداخت نمی کند.

نکته : روزهای تعطیل جز روزهای مرخصی استعلاجی کارگر محسوب نمی شود و فقط روزهای کاری مورد محاسبه مرخصی استعلاجی قرار خواهد گرفت.

مرخصی استعلاجی محدودیت زمان ندارد ; با توجه به نوع بیماری تعیین می شود.

زمان واریز غرامت بعد از 10 الی 15 روز بعد از ارسال لیست بیمه توسط سازمان تامین پرداخت خواهد شد.

روند دریافت بیمه استعلاجی به زبان ساده :

 • پس از دریافت گواهی پزشکی فرد یک هفته فرصت دارد که ; به اداره بیمه مراجعه کند ; با دادن مدارک بیمه را از گرفتن مرخصی استعلاجی خود باخبر کند.
 • از طرفی کارفرما در لیست بیمه تعداد روزهای کارکرد استعلاجی را ثبت می کند ;  به اداره بیمه ارسال می کند.
 • در صورت تایید تامین اجتماعی فرد می تواند بین 10 الی 15 روز واریز حقوق را در حساب خود دریافت کند.

مثال : فردی در فروردین ماه 10 روز به علت بیماری کرونا مرخصی استعلاجی دارد;  بعد از 10 روز قرنطینه فرصت دارد ; به مدت یک هفته به اداره بیمه مراجعه کند ; کارهای ثبت اسناد پزشکی را انجام دهد.

از طرفی کارفرما هم تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارد ; لیست بیمه فروردین را ارسال نماید.

بعد از ارسال لیست بیمه توسط کارفرما ;  تایید گواهی پزشکی توسط سازمان تامین اجتماعی کارگر بین 10 تا 15 روز غرامت استراحت پزشکی را دریافت می کند.

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزار های مالی لجستیکتولید