شرکت تعاونی

شرکت تعاونی

ژوئن 28, 2022

تعاونی

تعاونی

شرکت تعاونی

طبق ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد،  شرکت هایی می باشند که، با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت  برسند ، برخلاف سایر شرکت ها از تعریف این شرکت  خودداری نموده و فقط اعلام کرده که هر شرکتی طبق قانون مزبور تشکیل شود، تعاونی است.

قانون ماده 2 بخش تعاونی اقتصاد

طبق ماده 2 قانون مذکور:

 • شرکت تعاونی ، شرکتی تجاری است
 • دارای شخصیت حقوقی مستقل است
 • دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود، اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
 • الزاما باید دارای تابعیت ایرانی هستند
 • ممکن است به صورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
 • تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکتهای تجاری اتحادیه تشکیل دهند

اساسنامه شرکت

 • نام شرکت حتما باید دارای کلمه تعاونی باشد
 • هدف تاسیس
 • موضوع و نوع شرکت
 • حوزه عملیاتی
 • مدت حیات تجاری شرکت
 • آدرس شرکت و نشانی
 • میزان سرمایه
 • مقررات مربوط به عضو
 • ارکان شرکت
 • مقررات مالی و کار
 • انحلال و تصفیه

اظهارنامه شرکت تعاونی

 • حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه
 • اشتغال زایی
 • نوع فعالییت

اداره شرکت

 • هیئت مدیره
 • مجمع عمومی
 • بازرسی مجمع عمومی
 • مجمع عمومی عادی و فوق العاده است( انتخاب هیئت مدیره، بازرسین، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه،سود و زیان،تعیین خط مشی شرکت، بودجه،افزایش یا کاهش سرمایه و…)
 • هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم ، دارای یک رای است

وظایف و اختیارات هیئت مدیره

تعداد هیئت مدیره حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر است

دعوت از مجامع عمومی

اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی

نصب ،عزل و قبول استعفای مدیرعامل

نظارت بر امور جاری و حسابها

تهیه و تنظیم برنامه های شرکت ،ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب

تعیین بازرسین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یکسال مالی

وظایف بازرسین شرکت تعاونی

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور با ضوابط و مقررات

رسیدگی به حسابها و دفاتر مالی، ارائه گزارش در خصوص آن

رسیدگی به شکایات اعضا

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای بهای تمام شده ، اطلاعات مهندسی ساخت، مدیریت تولید، کنترل تولید و ERP