شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

اسفند ۲۹, ۱۳۹۹

شرکت با مسئولیت محدود برای اینکه تشکیل شود به حداقل ۲ نفر نیاز دارد و بجای سهام که در شرکت های سهامی خاص تقسیم می شود و هرکس طبق درصد سهامی که دارد نسبت به بدهی های شرکت مسئول است در شرکت مسئولیت محدود هر فرد طبق هر میزان سرمایه ای که با خود به شرکت می آورد نسبت به شرکت و بدهی های آن مسئول می باشد.

سرمایه اولیه شرکت حداقل ۱ میلیون ریال است.

نکته ای که باید در نام گذاری شرکت با مسئولیت محدود توجه کرد این است که اگر نام یکی از شرکا را در اسم شرکت آورده شود آن شریک در برابر بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی خواهد داشت و باید پاسخگو دیون شرکت به طور کامل باشد.

 • ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود
  • طبق ماده ۹۴ قانون تجارت حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.
   ۲- طبق ماده ۹۶ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی سهم الشرکه غیر نقدی ، نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
   ۳-  طبق ماده 97 قانون تجارت در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود ، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
   ۴- طبق ماده ۹۸ قانون تجارت کلیه شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند .
   ۵- ماده ۱۰۲ قانون تجارت سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآیند و سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
   ۶- طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت  انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود.( حتما باید در دفتر اسناد رسمی انتقال پیدا کند)
   ۷-  طبق ماده 104 قانون تجارت شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد. ( بر طبق همین قانون چون مدیر عامل انتصابی است می توان با رعایت مفاد بخشنامه او را عزل کرد حتی اگر سهم الشرکه داشته باشد)
   ۸-  طبق ماده 105 قانون تجارت مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت ، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. ( بهتر است مدیران را برای مدت محدود به عنوان مثال 2 به سمت های مورد نظر تعیین نمایید)
   ۹-  طبق ماده 106 قانون تجارت تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد ، باید تمام شرکاء مجدداَ دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد ، اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . (اگر سه شریک وجود داشته باشد و دونفر از شرکا با بیشترین سهم الشرکه نسبت به تصمیمی موافق باشند شریک سوم نمی تواند مانع در تصمیم گیری در شرکت شود )
   ۱۰-  طبق ماده 107 قانون تجارت هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، در مجامع دارای رای خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید .

۱۱- اگر شریکی قصد فروش سهم خود را داشته باشد در ابتدا الویت اول به شرکای داخلی شرکت است و اگر شرکا قصد خرید سهم او را نداشته باشند اگر خریدار سهم خارج از شرکت باشد شرکای دیگر نیز باید به خرید سهم هم رضایت داشته باشند.

۱۲- مدیر موظف در شرکت می تواند حقوق دریافت کند و حتی بیمه تامین اجتماعی را برای خود برقرار کند.

۱۳-طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت هر شرکت با مسؤولیت محدودی که تعداد شرکای آن بیش از دوازده نفرباشد، باید دارای هیئت نظار باشد. شرکت در این صورت مجمع عمومی نیز خواهد داشت.

در شرکت با مسؤولیت محدودی که کمتر از سیزده نفر عضو داشته باشد هیئت نظار تشکیل نمی‌گردد و هر شریک به طور مستقل می تواند بر  عملکرد و کلیه حساب ها، بدهی هاشرکت نظارت داشته باشد.

۱۴- طبق قانون تجارت انتصاب بازرسین برای شرکت اجباری نمی باشد.

۱۵-در مورد تصمیماتی که شرکا درباره  شرکت خواهند گرفت اکثریت شرکا لااقل نصف سرمایه لازم است.

۱۶- برای تغییر اساسنامه شرکت اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه(۴/۳) را نیز دارا باشند؛ لازم است. طبق ماده ۱۱۱ قانون تجارت ، هر تغییری دراساسنامه شرکت اکثریت عددی که دارای سه ربع سرمایه شرکت را نیز باشند، برای تصویب مقرر نموده است.( به غیر از بند ۱۵ که شامل این موضوع نمی باشد)

۱۷- شرکت مسئولیت محدود هرساله باید اندوخته قانونی و اندوخته احتیاطی را برای خود در نظر بگیرد.

۱۸- شرکت های مسئولیت محدود چون طبق قانون فقط بر مقدار سرمایه ای در شرکت می آورند نسبت به دیون شرکت پاسخگو هستند ، در صورتی که سرمایه کمی داشته باشند در مناقصات یا پروژه های بزرگ کمتر از آین شرکت ها استفاده می شود، پس بهتر است در صورت صلاحدید شرکا سرمایه بیشتری را ثبت نمایند.

۱۹- شرکت های مسئولیت محدود از منظر مالیاتی و بیمه ای همانند سایر شرکت های تجاری هستند و باید تمامی قوانین وضع شده را رعایت نمایند.

۲۰- شرکت های مسئولیت محدود قابل تبدیل به سایر شرکت های سهامی خاص، تضامنی و… می باشند.

درباره شرکت آوید سامانه رایمون (سهامی خاص)

مقاله کوتاه ویکیپدیا در این مورد