درآمد- شرکت آوید سامانه رایمون

درآمد (نقدی و غیر نقدی)

جولای 6, 2022

درآمد در واقع افزایش در سرمایه می باشد که، از فروش کالا یا خدمت به مشتریان حاصل شده باشد.موسسات خدماتی بر حسب نوع کسب و کار از فعالیتهای گوناگونی نظیر :

تعمیرات

حمل کالا و مسافر

چاپ

و….

درآمد کسب می کنند.

به عبارت دیگر این شرکت های تجاری، خدمات خود را به مشتریان می فروشند، در ازای آن حق الزحمه یا کارمزد دریافت می کنند.

هنگامی که شرکتی درامد کسب می کند، دارایی و سرمایه افزایش می یابد.

درامد شرکت را ،به حساب در آمد های مختلف بستانکار می کنیم

این حساببر اثر فروش نقد و نسیه کالا یا خدمت بستانکار می شود.

حسابهای درآمد همواره بستانکار است.

درآمد نقدی

دریافت پول از مشتریان بابت فروش خدمت موجب می شود که وجه نقد وارد موسسه شود و دارایی موسسه افزایش یابد.

در مقابل، در طرف دیگر معادله حسابداری،سرمایه افزایش می یابد و بدین ترتیب توازن معادله حسابداری همچنان برقرار می ماند.

درآمد غیر نقدی

طبق اصول حسابداری، درآمد در دوره ای تحقق می یابد اعم از آن که نقدا دریافت شده یا نشده باشد، شناسایی و در حسابها ثبت می شود.

در شرکت های خدماتی، هر زمان که خدمتی برای مشتریان انجام ، شرکت مستحقق دریافت اجرت شد، درآمد حاصل شناسایی و در دفاتر ثبت می شود.

فروش نسیه خدمات موجب می شود که مطالبات (بدهکاران) یا در واقع دارایی موسسه افزایش یابد

در مقابل در طرف دیگر معادله حسابداری ، سرمایه افزایش می یابد، بدین ترتیب اوازن معادله همچنان برقرار می ماند

درآمد ثبت نشده

درآمد کسب شده در یک دوره مالی است که زمان وصول آن در آینده فرا میرسد.تا پایان دوره مالی کنونی، مبلغ درآمد و مطالبات ناشی از آن شناسایی و در حسابها ثبت نشده است.

مانند حق الزحمه دریافتنی و اجاره دریافتنی

پس طبق توصیف های مذکور، بهای کالای فروخته شده، خدمات انجام شده برای مشتریان و عواید سایر فعالیتهای عادی یک موسسه در یک دوره مالی است.

درامد موجب تحصیل وجه نقد ، افزایش سایر دارایی ها و یا کاهش بدهی ها منجر شده و سرمایه یک شرکت را افزایش می دهد.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای حسابداری، انبار و بهای تمام شده و ERP