هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، آوید سامانه رایمون

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

ژوئن 12, 2022

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

در صورتی که مودی مالیاتی با ممیز کل به توافق نرسد و یا اگر برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شود و مودی به حکم معترض باشد ،پرونده وی به هیات حل اختلاف مالیات بدوی ارجاع می گردد.

تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم

در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ،ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود.

در این صورت،همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت30روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض کند،پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می گردد.

آرای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

  1. رد اعتراض (تایید مالیات تشخیصی یا مالیات قطعی شده)
  2. رفع تعرض
  3. تعدیل درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ( کاهش مالیات )
نکات در خصوص هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی
نکته 1

هیات بدوی باید متشکل از 3 نفر باشد :نماینده سازمان، قاضی، نماینده مودی

در صورتی که یکی از اعضا در جلسه حضور نداشته باشد، جلسه فاقد رسمیت است و مودی می تواند عدم رسمیت هیات را در پیش نویس برگ رای قید نماید.

نکته2

رای هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است، اما نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

نکته 3

تنظیم لوایح بهتر است بند بند باشد

هریک از مسایل مطروحه به صورت جداگانه و با ارائه مستندات باشد که در این صورت باید هیات حل اختلاف مالیاتی ، به هر کدام از بندها به طور جداگانه پاسخ دهد.

در غیر اینصورت نقص رسیدگی و نیز در اجرای ماده 248 نقض قانون محسوب می گردد.

نکته 4

هیات ها نباید رای را به صورت کلی و عام صادر نمایند.

نکته5
فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل هیات نباید کمتر از 10 روز باشد، مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوطه.
نکته6
عدم حضور مودی یا نماینده او ،همچنین نماینده ادراه امور مالیاتی، مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.
نکته7

مودی با درخواست کتبی ، تسلیم مدارک و دلایل موجه، می تواند برای یکبار جلسه رسیدگی را به تعویق بیندازد.

نکته 8

اگر جلسه به هر دلیلی تشکیل نشود، باید ظرف یک هفته به مودی و واحد مالیاتی ابلاغ گردد.

ماده 244 قانون مالیات های مستقیم

در صورتی که به موجب این ماده ، نماینده ای از مراجع احصا شده در هنگام تسلیم لایحه به رییس امور مالیاتی اعلام گردد

اما نماینده درج شده ، در لایحه تسلیمی به رییس امور مالیاتی، در جلسه هیات حضور پیدا نکند و یا از مرجع دیگری در هیات حضور یابد

رای هیات نافذ نیست.

می توان از رای مربوطه شکایت نمود و در پایین پیش نویس برگه رای درج گردد.

اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

اگر رای هیات بدوی بدون اعتراض مودی یا مامور مالیاتی قطعی شود،دیگر نمی توان به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود .

در صورتی پرونده به اداره وصول اجرا ارجاع شده باشد، می توان از رای مربوطه شکایت نمود ، در قسمت هیات ماده 216 به این موضوع پرداخته شود.

آرای قطعی هیات های اختلاف مالیاتی ، به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی قطعیت می یابد، برابر مقررات ماده251 این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره 2 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم

از تاریخ تسلیم اعتراض تا صدور آخرین برگه قطعی ، نمی توان جریمه بیشتر از یک سال از مودی دریافت نمود.

اما در خصوص ابلاغ قانونی برگ تشخیص مبدا شروع جریمه از تاریخ انقضا مهلت 30 روز می باشد.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای تولید و بهای تمام شده