تخفیفات تجاری- شرکت آوید سامانه رایمون

حساب تخفیفات

جولای 2, 2022

حساب تخفیفات شامل کاهش در قیمت کالای فروخته شده است که، از طرف فروشنده داده می شود، تا خریدار از فسخ معامله و برگرداندن کالا خودداری نماید.

این حساب ، به چند دسته تقسیم میشود :

 1. برگشت از فروش و تخفیفات
 2. تخفیفات نقدی فروش
 3. تخفیف یا تفاوت قیمت
 4. تخفیف تجاری
 5. تخفیف نقدی
 6. تخفیف نقدی خرید

حساب برگشت از فروش و تخفیفات

حسابی است که معادل قیمت فروش کالای برگشتی از طرف مشتریان ، یا تخفیف اعطایی به آنها به علت عیب و نقص کالا، بدهکار می شود.

حساب برگشت از فروش و تخفیفات ، یک حساب کاهنده درآمد فروش است که مانده بدهکار دارد،برای تعیین رقم فروش خالص، از مانده حساب فروش کسر می شود.

حساب تخفیفات نقدی فروش

 • برخی از موسسات برای تسریع در
  وصول مطالبات ناشی از فروش نسیه کالا
 • به مشتریانی که طی مدت معین از تاریخ معامله
 • مبلغ فاکتور فروش را پرداخت کنند

درصدی از مبلغ فاکتور را تخفیف می دهند.

این حسابی است که به میزان تخفیفات اعطایی، به مشتریانی که صورتحساب خود را در دوره تخفیف پرداخت کرده اند، بدهکار می شود.

اتخاذ این روش برای فروش نسیه کالا موجب می شود که :

 • مبلغ مطالبات تجاری کاهش یابد
 • احتمال سوخت مطالبات کم شود

تخفیفات نقدی که مشتریان در طول دوره مالی از آن استفاده می کنند، به حساب تخفیفات نقدی فروش بدهکار می شود.

این حساب، یک حساب کاهنده درآمد فروش است که مانده بدهکار دارد.

برای تعیین رقم فروش خالص، از مانده حساب فروش کم می شود.

تخفیف یا تفاوت قیمت

کاهش در قیمت کالای فروخته شده، به دلایلی نظیر :

 • بالاتر بودن قیمت
 • از قیمت متعارف کالا به میزان فاحش
 • عیب و نقص
 • آسیب دیدگی یا اشتباه در رنگ
 • اندازه
 • مدل و مشخصات کالا

که از طرف فروشنده داده می شود ، تا خریدار از فسخ معامله و بر گرداندن کالا خودداری کند.

تخفیف تجاری

کاهشی است که در قیمت فروش کالا نسبت به قیمت رسمی مندرج در :

 • فهرست قیمت ها
 • کاتالوگ
 • برچسب قیمت

کالاهای یک موسسه بازرگانی داده می شود.

حساب تخفیفات تجاری معمولا بر حسب درصدی از قیمت کالا ها تعیین می گردد.

ممکن است به مشتریان مختلف به نرخ های متفاوت اعطا شود.

این نوع تخفیف به منظور افزایش حجم فروش اعطا می شود،معمولا در حسابها ثبت نمی شود.

تخفیف نقدی

تخفیفی است که برخی از شرکت ها برای تسریع در:

وصول مطالبات ناشی از فروش نسیه کالا نسبت به قیمت آن در نظر می گیرند

به مشتری حق می دهند که ظرف مدتی  معین از تاریخ صدور فاکتور بدهی خود را

پس از کسر درصدی به عنوان تخفیف

پرداخت و تسویه کند.

تخفیف نقدی از لحاظ فروشنده ، تخفیف نقدی فروش و از لحاظ خریدار تخفیف نقدی خرید است.

حساب تخفیفات نقدی خرید

یک حساب دفتر کل است که ، به میزان تخفیفات نقدی اخذ شده از فروشندگان ( بستانکاران) در ازای پرداخت بهای فاکتورهای خرید در دوره تخفیف ، بستانکار می شود.

حساب تخفیفات نقدی فروش

یک حساب دفتر کل است که، معادل تخفیفات نقدی اعطا شده ، به مشتریانی که بدهی خود را در دوره تخفیف تسویه کرده اند، بدهکار می شود.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای حسابداری، انبار، بهای تمام شده ، مدیریت تولید ، کنترل تولید،ERP