از کارافتادگی | کار افتادگی | کارافتادگی

 از کار افتادگی و شرایط آن

فوریه 15, 2022

 از کار افتادگی و شرایط آن

کارگری که در یک کارگاه کار می کند و به علت حادثه یا بیماری ;تمام یا بخشی از توانایی خود را برای ادامه کار به صورت موقت یا دائم  از دست می دهد; به عنوان از کار افتاده شناخته می شود و برای گرفتن از کار افتادگی ( کارافتادگی ) خود در ابتدا; باید با به همراه داشتن گواهی پزشک معالج و کلیه مدارک درمانی خود ( آزمایشات; عکس های پزشکی و…) به شعبه ای که از آن برایش بیمه رد شده است;مراجعه کند شعبه; او را به کمیسیون پزشکی بدوی سازمان تامین اجتماعی معرفی می کنند ;  تا میزان از کار افتادگی کارگر را تشخیص دهند و پس از بررسی رای کمیسیون بدوی;ای به بیمه شده ابلاغ می گردد.

اگر بیمه شده نسبت به رای کمیسیون اعتراض داشته باشد;یک ماه فرصت دارد تا به صورت کتبی به شعبه مربوطه اعتراض خود را اعلام نماید.

شعب موردنظر; او را به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی می کند که رای کمیسیون تجدیدنظر قطعی است و قابل اعتراض نیست.

کارفرمایان حتما باید :کارمندان خود را قبل از استخدام برای طب کار بفرستند تا در صورت بروز بیماری یا حادثه در کارگاه تامین اجتماعی آنها را جریمه نکند.

از کار افتادگی کلی

ماده 70 قانون تامین اجتماعی اعلام می دارد ;به بیمه شده ای کارافتاده کلی می گویند که 66% قدرت کار خود یا بیشتر را از دست داده باشد.

فرق بین از کارافتادگی کلی و بازنشستگی در این است که ;در کارافتادگی شرط سنی وجود ندارد و سابقه بیمه هم اگر فرد درده سال گذشته حداقل یکسال سابقه بیمه داشته باشند که 90روز از آن در سال آخرباشد.

از کارافتادگی جزئی

از کارافتادگی جزئی درصدی پایین تر از حالت کلی آن بوده که بند ب ماده 70 قانون تامین اجتماعی آن را اینگونه توصیف میکند : هرگاه قدرت کار فرد بیمه شده بین 33تا 66 درصد کاهش یابد و به علت حادثه ناشی از کار باشد.

از کار افتادگی |کار افتادگی | کارافتادگی | کارافتاده | تامین اجتماعی

از کار افتادگی کلی و جزئی | تامین اجتماعی

مدارک مورد نیاز برای برقراری مستمری از کارافتادگی

بیمه شدگانی که طبق نظریه پزشک معالج به عنوان از کارافتاده کلی معرفی می شوند; در صورتی که نظر پزشک معالج به عنوان از کارافتاده کلی معرفی می شوند  و در صورتی که نظر پزشک معالج توسط کمیسیون پزشکی تایید شود برای برقراری مستمری از کارافتادگی باید مدارک زیر را به شعبه بیمه تامین اجتماعی خود ارائه دهند :

 • نظریه کمیسیون های پزشکی بدوی یا تجدید نظر
 • تصویر شناسنامه خود و اعضای تحت تکفل
 • اصل و تصویر کارت ملی
 • کپی سند ازدواج

 

نحوه محاسبه مستمری از کارافتادگی جزئی

مبلغ مستمری جزئی= درصد از کارافتادگی * مستمری استحقاقی از کارافتادگی کلی

 

نحوه محاسبه مستمری از کارافتادگی کلی
 • یک سی ام متوسط حقوق ماهانه * سنوات پرداخت حق بیمه
 • این مبلغ باید از 100% حقوق ماهیانه فرد بیشتر نباشد و همچنین از 50% حقوق ماهیانه وی کمتر نباشد.
 • شرایط تعدیل مستمری
 • مستمری از کارافتادگی کلی باید بین 50% تا 100% حقوق متوسط ماهیانه بیمه شده باشد.
نحوه ی محاسبه مزد یا حقوق متوسط ماهیانه :

جمع کل مزد یا حقوق در 720 روز قبل از وقوع حادثه ناشی ازکار ;یا شروع بیماری منجر به از کارافتادگی تقسیم می شود بر عدد 720 و درنهایت حاصل عملیات در عدد 30 ضرب می شود.

بیمه شده دارای فرزند یا همسر یا پدر و یا مادر: اگر مستمری محاسبه شده کمتر از 60% حقوق متوسط ماهیانه بیمه شده باشد; معادل 10% مستمری استحقاقی به عنوان کمک اضافه خواهد شد.

جمع مستمری و کمک نباید از 60% حقوق متوسط ماهیانه بیشتر باشد.

شوهر تحت تکفل زن: سن شوهر بیش از 60  سال یا شوهر از کارافتاده کلی باشد ; حقوق نگیرد و معاش وی را زن تقبل می کند.

فرزند تحت تکفل پدر و مادر : سن فرزندان کمتر از 18 سال تمام باشد. اگر فرزند دختر باشد ;نداشتن شوهر تا سن 20 سالگی و;یا اشتغاال صرفا به تحصیل و;یا در اثر بیماری و یا نقص عضو با تایید سازمان خدمات درمانی قادر به کار نباشد.

پدر تحت تکلف فرزند بیمه شده : سن پدر بیش از 60 سال و;از کار افتاده کلی باشد و معاش وی را فرزند بیمه شده تامین نماید.

مادر تحت تکلف : سن مادر بیش از 50 سال ; یا از کارافتاده کلی و معاش او از بیمه شده تامین گردد.

 

از کارافتادگی ناشی از حادثه در محل کار

اگر حادثه ای چون قطع عضو،;آتش سوزی و… در محل کار پیش آید ; طبق نظر بازرس کار و کلانتری محل مقصر اصلی عدم رعایت کارفرما در مسایل ایمنی و آموزش آن به کارگر باشد ;باید کلیه غرامت نقص عضواز کارافتادگی،;هزینه های درمان را کارفرما بپردازد .

این غرامت مستمری از کارافتادگی را سازمان تامین اجتماعی از کارفرما گرفته و به کارگر تخصیص خواهد داد.

به عنوان مثال کارگری حین کار با دستگاه از تلفن همراه استفاده می کند ; در حین صحبت دست او به زیر دستگاه می رود و دست او از مچ قطع شده و از کارافتادگی 33% می گیرد.

طبق نظر بازرس حادثه 30% بار حادثه بر عهده کارگر بوده که ;با تلفن همراه صحبت کرده و 70% آن بر عهده کارفرماست زیرا دستگاه سنسور امنیتی نداشته است .

سازمان تامین اجتماعی 30% قصور کارگر را خود پرداخت می کند; اما 70% قصور کارفرما را از او می گیرد و 100 % غرامت مستمری را به بیمه شده پرداخت می کند.

در صورت وقوع حادثه برای کارگر در سازمان،;کارفرما فقط 3 روز کاری فرصت اعلام حادثه به سازمان تامین اجتماعی را دارد.

نکته : در صورتی که کارگر در مجددا مشغول به کار شود یا از میزان از کارافتادگی کلی او طبق نظر کمیسیون پزشکی کم گردد ;پرداخت مستمری او فطع می گردد.

 روش ارجاع پرونده های از کار افتادگی به کمیسیون پزشکی

 • امور مربوط به ارجاع پرونده به کمیسیون های پزشکی; توسط مسئول یا متصدی کمیسیون های پزشکی که تحت نظر مسئول فنی در شعبه انجام وظیفه می نماید ;صورت می پذیرد.
 • مسئول کمیسیون پزشکی پس از گرفتن گواهی پزشک معالج مبنی بر از کارافتادگی فرد; اطلاعات را از پرونده فرد خارج می کند ; فرم هایی را در اختیار فرد قرار می دهد که پزشک معالج او پر کند و پس از تکمیل به شعبه بیاورد.
 • پس از تایید پرونده فرد; مسئول کمیسیون پزشکی شعبه خلاصه ای از پرونده راجع به بیماری فرم های پرشده لازم و مدارک موردنیاز را به محل تشکیل کمیسیون پزشکی ارسال می کند.
 • بیمه شده به محل تشکیل کمیسیون می رود ;تا از تاریخ جلسه آگاه گردد .در صورتی که بیمه شده برای تشکیل کمیسیون به شهر دیگری باید برود ;هزینه همراه ( در صورت نیاز به همراه)،;اقامت بیمار;هزینه سفر ;از محل سهم درمان به او پرداخت خواهد شد.
 • پس از بررسی پرونده توسط کمیسیون و تایید پرونده فرد می تواند از مستمری کارافتادگی استفاده نماید.
 • عوارض و عنوان بیماری در متن رای باید کاملا روشن و به فارسی نوشته شده باشد.
 • رای صادره باید صریح باشد .
 • برآورد میزان از کارافتادگی عضو حادثه دیده طبق جدول از کارافتادگی.
 • ارتباط حادثه و از کارافتادگی.
 • حتما عوامل ناشی از کار در میزان براورد آسیب دیدگی دخیل باشد.
 • پزشک معالج نباید در کمیسیون پزشکی فرد از اعضا باشد.
 • اگر فرد از چند جهت آسیب دیده باشد به طور کلی کارافتادگی می گیرد; نه تک تک.
 • تاریخ برقراری مستمری از زمان آخرین جلسه کمیسیون بدوی خواهد بود.
 • اگر در متن کمیسیون تجدید نظر تاریخ مشخصی به عنوان تاریخ از کارافتادگی معین و اعلام کرده باشد ;از تاریخی که کمیسیون گفته است مستمری برقرار خواهد شد.

نکته :از کارافتادگی کلی بخاطر سن زیاد و کهولت ناشی از پیری عادی می باشد و نمیتوان بابت این موضوع مستمری از تامین اجتماعی گرفت.

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی، لجستیک ، تولید.