کایزن (KAIZEN) و مودا (MUDA) چیست؟

کایزن (KAIZEN) و مودا (MUDA) چیست؟

بهمن ۲۷, ۱۴۰۰

کایزن (KAIZEN) چیست ؟

( مودا و کایزن )

حالت خوب = ZEN      تغيير = KAI

KAIZEN = CONTINUOUS IMPROVEMENT

تغییر در جهت بهتر شدن = KAIZEN

کایزن = بهبود مستمر با مشارکت گروهي

مودا (MUDA) چیست؟

فاقد ارزش = MUDA = WASTE

هر فعالیتی که براي سازمان ایجاد هزینه می کند اما براي مشتري نهايي ارزشي توليد نمي کند.

سازمان برای حفظ بقای خود باید تا جایی که می تواند از انجام فعاليت هاي غير ارزش اور پرهیز کند.

کایزن (KAIZEN) و مودا (MUDA) چیست؟

کایزن (KAIZEN) و مودا (MUDA) چیست؟

دسته بندي از مودا

۱- موداي تولید بیش از حد نیاز

۲- موداي انتظار و تاخير

 3- موداي حركات اضافه

۴- موداي حمل و نقل

۵- موداي انبارش انبار داری

۶- موداي ایراد در فرآیند

۷- موداي دوباره کاري و ضایعات

موداي تولید بیش از حد نیاز

 3- تولید اطلاعات و داده هايي که از آن هیچ استفاده اي نمي شود

۴- تولید کپي هاي اضافي و نگهداري آن در مراکز مختلف

 5- ایجاد پرونده هاي اسناد و مدارك ، بدون هدف مشخص

مودا ي انتظار (تاخير )

 • انتظار ماشین براي تعويض قالب یا راه اندازي اوليه
 • انتظار اپراتور ، در حالي که ماشین کار می کند
 • انتظار قطعات براي عمليات، بازرسي یا حمل و نقل
 • انتظار ماشین ، براي اتمام کار ماشیني دیگر
 • انتظار ماشین برای تعمیرات کلی و جزئي
 • انتظار نامه یا سندي براي امضا در کارتابل مدير
 • انتظار ارباب رجوع براي دريافت خدمات

 8- انتظار يك نامه در ماشین نویسي

موداي حركات اضافی

 • تردد کارگر براي دريافت قطعه و ابزار از انبار
 • تردد براي انتقال قطعه یا محصول ، به جای دیگر
 • حركات اضافي کارگران در ایستگاههاي کاري
 • در دسترس نبودن اسناد و مدارك لازم
 • تردد بیش از حد افراد در طبقات ساختمان
 • تردد ارباب رجوع ، براي دريافت خدمات

 7- تردد نامه یا سند از جايي به جاي دیگر

موداي حمل و نقل

۱- حمل مواد اولیه به انبار یا سالن تولید

۲- حمل کالاي در جریان ساخت

۳- حمل کالای ساخته شده از سالن تولید به انبار

 • حمل کالا ، به بازار مصرف
 • حمل کالا ، بين انبارهاي مختلف

 6- حمل تجهیزات و ملزومات و …

موداي انبارش

۱- انبار مواد اولیه

۲- انبار کالا یا قطعات در جریان ساخت

 3- انبار ضایعات و دوباره کاريها

 6- بایگاني

موداي ایراد در فرآیند

۱- هر كاري را به روش نادرست انجام دادن

 2- هر کاری که انجام آن لازم نیست

 3- اموري که توسط پیمان کاران مي تواند انجام شود

 4- انجام هر کاري که براي سازمان هزینه ایجاد می کند ، اما براي مشتري نهايي ارزشي توليد نمي کند.

مودای ضایعات و دوباره کاري

۱- ضایعات حین تولید

۲- دوباره کاري حین تولید

 3- تعمیرات کلی و جزئي محصول تولید شده

 4- دوباره کاري روي نامه ها و گزارشهاي اداري

 

کایزن در ویکیپدیا

مقاله پیشنهادی : مدیریت دانش چیست؟

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزار لجستیک ، تولید ، مالی و ERP